...
Skip to content

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lancori”, reģistrācijas numurs: 45403054839, juridiskā adrese: “Kalmāres”, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884 (turpmāk – SIA Lancori) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras SIA Lancori ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.
Klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

 • sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē vai citā vietā (piemēram, veikalā);
  no klienta konta tīmekļa vietnē https://lancori.lv/ vai izmantojot sīkdatnes (cookies);
 • veicot pirkumus, noformējot pasūtījumus mūsu veikalos vai tīmekļa veikalā, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošās ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu SIA Lancori var pieprasīt brīvprātīgu personas datu vai personiskās informācijas sniegšanu dažās tīmekļa vietnes lapās. Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas. Veicot pirkumu, maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus mēs nododam pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Citu ziņu ieguve

Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.
Turklāt mēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību mūsu veikalos un tīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi. Vispārīgās ziņas šajā Privātuma politikā tiek izmantotas kā anonīmas ziņas.

Iegūto klienta personas datu izmantošana

Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt SIA Lancori klientus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem.
Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta.
Iegūtos personas datus izmantojam, arī veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi.
Labākai klientu apkalpošanai SIA Lancori informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust trešajām pusēm, kuras sniedz pakalpojumus SIA Lancori un kuras saista līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu un datu apstrādes nosacījumiem.
Par trešajām personām ir uzskatāmi, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kuru pienākums ir tīmeklī nopirkto preču piegāde, nomaksas pakalpojuma sniegšana vai informatīvu ziņojumu sūtīšana.

Trešajām pusēm nododamie dati var būt:

 • Informatīvu sms ziņojumu izsūtīšanai – tālruņa numurs.
 • Nomaksas pakalpojumu sniegšanai – Vārds, Uzvārds, personas kods, e-pasts, telefona numurs, informācija par klienta finansiālo stāvokli, dzīvesvietas adrese, darba devējs un ieņemamais amats, informācija par ienākumiem, pases/eID kartes numurs.
 • Preču piegāde – Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.

Personas datu nodošana uz ārvalstīm

SIA Lancori darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.
SIA Lancori apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

 • klients tam ir piekritis;
 • personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu ar klientu jau noslēgto līgumu;
 • personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu klienta interesēs jau noslēgtu līgumu;
 • personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt mūsu tīmekļa vietnē https://lancori.lv/myaccount .
SIA Lancori apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

Klienta personas datu aizsardzība

SIA Lancori veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Interneta Protokola adrešu izmantojums

IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.
Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.
Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.
Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA Lancori apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

 • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
 • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
 • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
 • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
 • Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai, aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@lancori.lv.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.